پيشنهاد

هرنوع ايده، ابتكار، نظر و راهكار در راستاي بهبود فعاليت ها و فرايندهاي انجام كار، ارتقاي بهره وري و كيفيت، صرفه جوئي و كاهش هزينه ها، افزايش ايمني وسلامت، افزايش رضايتمندي كاركنان و مشتريان كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با وظايف سازمان مرتبط باشد، پيشنهاد تلقي مي گردد.

 

****************************************

اركان نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي شركت مديريت توليد برق قم عبارتند از:

مديرعامل

دبير نظام پيشنهادها

كميته عالي نظام پيشنهادها

كميته اجرائي نظام پيشنهادها

كارشناسان و كاركنان شركت

 

****************************************

 

 

دریافت فرم ارسال پیشنهاد از طریق لینک زیر و ارسال آن به پست الكترونيكي ذيل:

Email:Pishnahad@Gccpp.ir

 

 

   دانلود : Form_Pishnahad.doc           حجم فایل 902 KB