مركز تلفن: 2-38700900-025

روابط عمومي: 38700913-025

ايميل روابط عمومي: Ravabet@gccpp.ir

نشاني: قم، كيلومتر 15 جاده قم ـ اراك، كدپستي 3745164314 صندوق پستي 4111، نیروگاه سیکل ترکیبی قم.