• اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2000- 9001 ISO در سال 1381