• اخذ گواهینامه «صنعت سبز» توسط نیروگاه سیکل ترکیبی قم در سال 1382 ( انتخاب نیروگاه به عنوان صنعت سبز در استان قم)