• اخذ گواهینامه مدیریت زیست محیطی 1996- 14001 ISO در سال 1382 ( انتخاب نیروگاه به عنوان صنعت سبز در استان قم)