چشم‌انداز:

این نیروگاه با تکیه بر دانش و توانمندی پرسنل متعهد و متخصص خود و سرلوحه قراردادن کیفیت بعنوان راهی بی پایان و توجه و عنایت خاص به پاسداری و حفاظت از محیط زیست به عنوان نعمتی الهی و ارزشمند و همچنین صیانت از نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان، مصمم به ارتقاء مداوم کیفیت محصولات و خدمات و قرارداشتن در سطح آماده ترین و بهترین نیروگاه های حرارتی کشور می باشد.