مأموريت:

1. بهره‌برداري، تعميرات و نگهداري از كليه واحدهاي نيروگاهي و تأسيسات مرتبط.

2. انجام تعميرات اساسي، نيمه‌اساسي، تعميرات دوره‌اي و جاري واحدهاي نيروگاهي.

3. اجراي طرحهاي بهينه‌سازي، بروز رساني، ارتقا و نوسازي واحدهاي نيروگاهي.

4. تأمين منابع مالي و أخذ وام، اعتبارات و خدمات مالي و بانكي از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مجاز به منظور فعاليتهاي موضوع شركت.

5. تأمين، تهيه و واردات هرگونه مواد، مصالح، لوازم، دستگاهها، ابزار، ماشين آلات، تجهيزات، قطعات يدكي و تأسيسات‌مورد نياز جهت اهداف‌شركت از داخل و يا خارج از كشور.

6. كليه فعاليتهايي كه به طور مستقيم و يا غيرمستقيم به تحقق اهداف و مأموريتهاي شركت منجر مي‌شود.