مأموريت:

نیروگاه سیکل ترکیبی قم، ماموریت بهره برداری از واحدهای تولید انرژی الکتریکی و تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات نیروگاه، مشتمل بر چهار واحد گازی و دو واحد بخاری با قدرت اسمی 714 مگاوات را با هدف تولید انرژی الکتریکی مطمئن و مستمر درچارچوب قرارداد با مالک نیروگاه و بر اساس درخواست و اعلام نیاز دیسپاچینگ ملی ایران، برعهده دارد.