اهداف:

كسب مقام اول آمادگي توليد در بين نيروگاههاي سيكل تركيبي كشور

حصول سقف آمادگي توليد و تلاش در جهت افزايش درصد آمادگي محقق شده نسبت به سقف تعهدات قرارداد فروش انرژي

حفظ شرايط مطلوب كنوني و كاهش نرخ خروج اضطراري تا حد امكان

انجام بموقع و مؤثر تعميرات دوره‌اي و اساسي در مدت زمان تعيين شده

ـ افزايش متوسط راندمان كل سيكل تركيبي تا حد امكان.

ـ افزايش سهم بازار در بهره‌برداري، تعميرات، كاميشنينگ و مشاوره در واحدهاي نيروگاهي.