استراتژيها:

برنامه‌ريزي جهت انجام به موقع تعميرات دوره‌اي واحدها

توليد حداكثري با حفظ حاشية امن كاركرد واحدها

تهيه به موقع قطعات مورد نياز در تعميرات دوره‌اي

افزايش راندمان  و كاهش مصرف داخلي واحدها از طريق كاهش تلفات انرژي

افزايش توليد با نصب سيستمهاي جديد سرمايش هواي ورودي واحدهاي گازي

ارتقاء سطح علمي و مهارتهاي كاركنان با افزايش سطح تحصيلي و آموزشي

اصلاح فرهنگ‌ سازماني در جهت آماده‌سازي شركت به منظور ورود به بازار رقابتي.