اعضای هیئت مدیره: 

 

کریم افشار

رئیس هیئت مدیره                           

بابک کاشانی زاده

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل          

حمید باقری تیرتاشی

عضو هیئت مدیره                                

حمیدرضا صالحی

عضو هیئت مدیره

مهرداد رضایی خیرخواه

عضو هیئت مدیره