مقالات
02ـ تأثیر آلودگی سوخت گاز و اثرات مخرب آن بر تشکیل رسوبات بر دیواره اتاق احتراق و پره های توربین گازی V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهرhttp://gccpp.ir/uploads/epgc05_156.pdf
01ـ استفاده از الگوریتم بهینه ساز گروهی برای تعیین بهینه پیشنهاد ژنراتورها در بازار برق در یک بازه زمانی 24 ساعتهhttp://gccpp.ir/uploads/powerplant03_104.pdf